Intern Reglement

Intern Reglement Football Club Scheldezonen Mariekerke-Branst KBVB 5719

Dit intern reglement is opgesteld om iedereen in kennis te stellen van een aantal praktische afspraken omtrent de werking van FCS Mariekerke-Branst. Het reglement beoogt voornamelijk de goede werking tussen de club, trainers, afgevaardigden, spelers en ouders te bevorderen. Het bestuur van FCS Mariekerke-Branst dankt dan iedereen voor het naleven en doen naleven van deze richtlijnen. We zijn er van overtuigd dat het naleven van deze gedragscode een stap is naar sportief succes.

1. Algemeen

1. Iedere aangesloten speler onderwerpt zich aan het intern reglement welke bekend wordt gemaakt via onze website , ter inzage ligt in ons clubhuis en door afgifte kopij aan alle leden.

2. Alle aangeslotenen dienen zich verplicht te schikken naar de reglementen van de KBVB

3. Alle leden, bestuursleden, trainers, etc. dienen steeds de belangen van FCS Mariekerke-Branst te behartigen, in goede en in kwade tijden, en tevens het nodige te voorzien om alle installaties, zoals de terreinen, kleedkamers en clubhuis in goede staat te behouden.

4. De leden betuigen steeds het nodige respect naar trainers, afgevaardigden, bestuursleden, medewerkers alsook naar scheidsrechters en tegenstrevers. Het weze genoteerd dat de bestuursleden en medewerkers vrijwillig aanwezig zijn.

5. Dit intern reglement kan steeds gewijzigd of aangevuld worden door het bestuur. Deze wijziging kan op elk moment van het seizoen plaatsvinden en zal aan de spelers worden gemeld via publicatie op de website.

6. In alle gevallen waar dit intern reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

2. Engagement van de club FCS Mariekerke-Branst en de spelers

FCS Mariekerke-Branst is een toffe club met eigen hoofd- en jeugdbestuur, gemotiveerde trainers waarvan sommige gediplomeerd, en vele senior- en jeugdspelers. De club wordt gestuurd door een aantal vrijwilligers welke hiervoor alle steun en medewerking verdienen. De club zorgt voor een georganiseerde structuur welke door een aantal vrijwilligers met verschillende taken wordt uitgestippeld. Wij streven ernaar om elke voetballer, ouder, medewerker, toeschouwer, … vreugde te laten beleven aan het voetbalspel. Suggesties om verbeteringen aan te brengen kunnen steeds op een correcte manier worden voorgesteld aan de voorzitter of de bestuursleden.

Voetbal is een teamsport waar heel wat bij komt kijken. Daarom verwachten wij van onze (jeugd)spelers, trainers, afgevaardigden en ouders dat enkele regels worden gerespecteerd:

2.1. Houding – Charter voor spelers, trainers en afgevaardigden

1. Wees altijd en overal correct en beleefd! De club verwacht van de spelers dat zij zich deftig gedragen tegenover trainers, afgevaardigden, bestuursmensen, scheidsrechters, medespelers, tegenstrevers en publiek. We dulden geen grofheden, vandalisme of wat dan ook wat het imago van de club schaadt.

2. De trainers en ploegafgevaardigden hebben ten allen tijde een voorbeeldfunctie en gedragen zich als waardige vertegenwoordigers van onze club.

3. Trainers, ploegafgevaardigden en elke speler schudden de hand van de scheidsrechter en de tegenstander na de wedstrijd (ook na een verlieswedstrijd).

4. In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Conflicten kunnen echter ten allen tijde rijzen. Deze moeten zo snel mogelijk onder de betrokkenen uitgepraat worden, en mogen zeker niet escaleren. Wanneer de betrokken partijen niet tot een oplossing komen neemt het bestuur een beslissing.

5. Elke kwetsuur wordt voor de training gemeld aan de trainer.

6. De spelers begeven zich zonder uitdrukkelijke toestemming niet op de terreinen, in de bergruimtes of in een andere ruimte dan de aan de ploeg toegewezen kleedkamer.

7. Geen enkele speler betreedt het trainingsveld waarop een andere ploeg actief is.

8. De spelers beoefenen hun sport op een gezonde agressieve manier, met respect voor het lichaam van de tegenstander. Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie tijdens de training wordt bestraft met het onmiddellijk op non actief zetten tijdens de training.

9. Vooraleer na een training terug te keren naar een kleedkamer worden buiten de voetbalschoenen uitgedaan en proper gemaakt. Dit geldt ook voor de ballen.

10. In geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fair play, sportiviteit en algemeen gedrag kan het bestuur op advies van de trainer en in samenspraak met de sportieve cel een sanctie uitspreken.

11. Voor testwedstrijden of trainingen bij een andere club is een schriftelijke toestemming van het bestuur van FCS Mariekerke-Branst vereist omwille van de eerlijkheid ten opzichte van de club en omwille van de verzekering van de speler.

12. Het ontvreemden of stelen van bezittingen die toebehoren aan FCS Mariekerke-Branst (inbegrepen uitrusting), medespelers of medewerkers kan bestraft worden door het bestuur met onmiddellijke verwijdering van de speler.

13. Spelers die betrapt worden op het gebruik, bezit of dealen van drugs worden onmiddellijk uit de club verwijderd bij beslissing van het bestuur. Een beroep tegen deze beslissing is niet mogelijk.

2.2. Charter voor bestuur

1. U onderschrijft mee de missie en de visie van FCS Mariekerke-Branst en draagt dus onze visie op sportiviteit en respect hoog in uw vaandel.

2. Wees enthousiast en moedig onze ploegen op een positieve manier aan. Toon dat u een echte supporter bent.

3. Toon correct gedrag en taalgebruik, ook tegenover de scheidsrechters. De referee heeft altijd gelijk, ook al deelt u zijn beslissing niet, blijf steeds beleefd.

4. U bent als lid van onze jeugdwerking een vertegenwoordiger van onze vereniging. Uw manier van handelen en doen bepaalt mee hoe de buitenwereld onze vereniging beoordeelt.

2.3. Stiptheid en vervoer

1. De trainers/ afgevaardigden zijn steeds tijdig aanwezig op de trainingen en houden toezicht bij het omkleden, voor en na de wedstrijd. Enige afwezigheid van trainer of afgevaardigde als gevolg van ziekte of andere wordt tijdig gemeld. De trainer/ afgevaardigde zorgt voor vervanging waar mogelijk in zulke omstandigheden.

2. Aanwezigheid op training is gewenst (voor A-kern en Beloften verplicht) volgens de respectievelijke agenda van de trainer. Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet kan aanwezig zijn voor een training of wedstrijd, verwittigt hij (persoonlijk) tijdig de trainer.

3. Voor training is de speler stipt op het uur van de training op het veld aanwezig. Elke speler is minimaal 10 minuten voor de training aanwezig op de club.

4. Bij uitwedstrijden komt men stipt op het afgesproken tijdstip samen en vertrekken vanaf de afgesproken plaats volgens de instructies van de trainer. Indien een speler rechtstreeks naar het voetbalveld van de tegenstrever rijdt, moet de trainer of ploegafgevaardigde hiervan tijdig verwittigd worden.

5. Gelieve op regelmatige basis uw plicht als ouder/speler op te nemen en voor vervoer te zorgen.

6. Bedenk dat het aantal personen per auto gereglementeerd is door de verzekering.

7. Carpoolen is goed voor het milieu, tracht dit toe te passen waar mogelijk.

2.4. Kleding en materiaal

1. Wedstrijdkledij (shirt, broek, kousen) wordt bij aanvang van het seizoen door de club ter beschikking gesteld. De ploegafgevaardigde is verantwoordelijk voor de was van deze wedstrijdkledij (tenzij eigen voorzieningen op de club). Na het voetbalseizoen wordt deze kledij terugbezorgd aan de club. De kledij voor het eerste elftal wordt voor de wedstrijd klaar gelegd.

2. Scheenbeschermers zijn verplicht en worden door de speler aangeschaft.

3. Voetbalschoenen worden ook door de speler zelf aangeschaft. U5 tem U13 zijn van bondswege verplicht om met vaste noppen te spelen.

4. Je voetbalschoenen dienen steeds proper te zijn.

5. Draag steeds sportkledij tijdens de training. Zorg desnoods voor een regenvestje en een lange broek tijdens de winterperiode.

6. De club en/of trainers maken concrete afspraken met hun spelers bij aanvang van het seizoen ivm. de oefenballen.

7. In samenspraak met de trainer wordt trainingsmateriaal uit de bergruimte gehaald en na de training weer opgeruimd en op de voorziene plaatsen teruggezet.

8. Het trainingsmateriaal, ter beschikking gesteld door de club wordt door spelers en trainers op gepaste wijze gebruikt. (Goede huisvader principe)

9. Elke speler komt naar de wedstrijd in uitgangstenue (trainingspak van dit seizoen en eventueel coachjas)

10. Alle sieraden worden verwijderd voor de wedstrijd.

2.5. Gebruik van de kleedkamers en cafetaria

1. De kleedkamers worden alleen gebruikt door de spelers om zich om te kleden en om te douchen. Na iedere training of wedstrijd is men verplicht te douchen. Na wedstrijd de douches van de locatie (thuis/uit), na training thuis of op de club Het gebruik van badslippers wordt hierbij aanbevolen.

2. Buiten trainers, ploegafgevaardigden en scheidsrechters (en ouders van U5 -U7) worden er geen andere personen in de kleedkamers toegelaten.

3. Vermijd nodeloos verkwisten van warm water. Er komen mogelijk nog andere ploegen achter je. Voetbalschoenen worden steeds buiten gereinigd, NOOIT onder de douches. De kleedkamers worden door de spelers in een beurtrol systeem gereinigd.

4. Ook vuilbakjes dienen geledigd te worden. Toezicht op, en de eindverantwoordelijkheid van de netheid van de kleedkamers ligt bij de afgevaardigde en/of de trainer.

5. Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sieraden, gsm, geldbeugel). Laat ze niet onbeheerd achter. Geef alles desnoods af aan de afgevaardigde. Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele diefstal.

6. Uiterlijk 30 min. na het einde van de training of wedstrijd worden de kleedkamers verlaten. De trainers of afgevaardigden bewaken hun ploeg tot wanneer de spelers de kleedkamer hebben verlaten.

7. Houd de kleedkamers proper. Het opzettelijk bevuilen van de kleedkamers zal ernstig gesanctioneerd worden.

8. Niemand verlaat onverzorgd de kleedkamers.

9. Het is bij wet verboden te roken in de kleedkamers of kantine.

10. Het betreden van de kantine met voetbalschoenen is verboden.

11. Het binnenbrengen van dranken en/of snacks, niet aangekocht op de club, is verboden.

2.6. Gebruik van de terreinen

1. De opwarming voor de wedstrijden op het B-terrein gebeuren zoveel als mogelijk op de zijstrook.

2. De opwarming voor de wedstrijden op het A-terrein gebeuren naast het terrein of voor het eerste elftal op het B-terrein.

3. De terreinverzorger beslist over de beschikbaarheid van de terreinen.

4. Trainingen die buiten de normale uren vallen worden aan deze vooraf gemeld.

5. De terreinen worden na elke wedstrijd of training vrijgemaakt. Drankflessen, blikjes en andere afval horen in de daartoe bestemde vuilbakken. De trainers en ploegafgevaardigden zien erop toe dat alle afval van de terreinen en dug-outs wordt opgeruimd.

3. Lidgeld

1. Aan elke aangesloten speler wordt een bijdrage aangerekend. Dit lidgeld dekt de administratieve kosten verbonden aan de aansluiting van een speler bij de KBVB, zoals bvb. betaling van de verzekering van de medische onkosten bij blessures, de aansluitingstaks voor de spelers, de kosten voor onderhoud en aankoop van spelmateriaal en diverse andere kosten.

2. Niet tijdige betaling van de jaarlijkse bijdrage brengt van rechtswege het verlies van het lidmaatschap mee.

3. Spelers welke terugkomen – na een eerder ontslag welke op hun verzoek gebeurde – betalen de heraansluitingskosten volgens de gaande tarieven van de club.

5. Sancties

Bij het niet naleven van dit intern reglement kunnen sancties genomen worden respectievelijk door de trainer en afgevaardigden, in samenspraak met het (jeugd-)bestuur.

1. Gele en rode kaarten wegens negatieve kritiek (op spelers, spelleiding, supporters of verantwoordelijken) of wegens onsportief gedrag (natrappen, vechtpartijen…) worden behalve door de KBVB ook bestraft door de club. De straf wordt bepaald door de trainer in overleg met het (jeugd-)bestuur.

2. Bij opzettelijke beschadiging van de infrastructuur (kantine, kleedkamers, trainingsmateriaal, e.d…..) worden de herstellingskosten integraal aangerekend aan de vernieler. Enig vandalisme en diefstal (of medeplichtigheid) door een aangesloten lid wordt gesanctioneerd met onmiddellijke uitsluiting uit onze club, en de dader en eventuele medeplichtigen zullen gerechtelijk vervolgd worden.

3. Bij te late aanwezigheid of ongewettigde afwezigheid op trainingen en matchen (voor A elftal en beloften).

6. Ouders

Ouders, familie en vrienden van (jeugd-)spelers zijn steeds van harte welkom langs de velden en in de kantine. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage van het (jeugd-)voetbal. We verwachten wel dat ze zich steeds ALS WAARDIGE SUPPORTER gedragen en dit in ALLE OMSTANDIGHEDEN.

Scheldwoorden, kwetsende woorden en racistische uitspraken aan scheidsrechter, teamgenoten en tegenstanders zijn niet toelaatbaar.

Wat wij verwachten van de ouders:

1. Een positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw zoon/dochter.

2. Steun uw zoon/dochter vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede prestaties. Wij vragen ook aan de ouders sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. uw zoon/dochter, zijn/haar ploegmaats, de trainer en afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter. U vervult immers een voorbeeldfunctie!

3. Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coaching gebeurt door de trainer en niet door de ouders of de afgevaardigden.

4. Ook de scheidsrechter dient gerespecteerd te worden en eventuele scheidsrechterlijke vergissingen worden bezadigd benaderd en mogen geen aanleiding geven tot vulgaire scheldpartijen of het sport educatieve karakter op de helling zetten. Ouders die door hun gedrag de werking van de jeugdopleiding in het gedrang brengen of die de technische staf, trainers of andere medewerkers beledigen in het publiek, kunnen de toegang tot de jeugdopleiding van FCS Mariekerke-Branst ontzegd worden.

5. Wij vragen ook uw kind niet te straffen door, het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden. Bij afwezigheid van uw zoon/dochter wordt zijn/haar ganse ploeg gestraft. Voetbal is een teamsport, de ganse ploeg rekent op de aanwezigheid van uw zoon/dochter.

6. Gelieve uw negatieve kritiek te beperken, en rechtstreeks mee te delen aan de verantwoordelijke personen.

7. Voor vragen of problemen i.v.m. het sportieve kan je steeds terecht bij de trainer. Voor extra sportieve vragen kan je de afgevaardigden of de (jeugd-)bestuursleden contacteren.

8. Er wordt gevraagd dat u een paar keer per jaar mee de armen uit de mouwen steekt bij clubactiviteiten zoals tornooi, feesten, restaurantdagen, mosselfeest…..

9. Voor de veiligheid van onze jeugd, vragen wij de ouders om hun kinderen af te halen/ aanwezig te zijn ten laatste 15 minuten na het einde van de training. Ten laatste 30 min. na het beëindigen van de training of wedstrijd stopt de verantwoordelijkheid van de club.

10. Zorg ervoor dat de speler voldoende rust heeft. Ook gezonde voeding is uiterst belangrijk.

11. Aangezien de spelers verschillende malen per week op de club zijn, is het belangrijk te komen tot een goede informatie uitwisseling. De ouders worden verzocht de sportieve leiding op de hoogte te brengen van belangrijke familiale omstandigheden, problemen op school, eventuele medische dossiers en dergelijke zodat we niet nodeloos in probleemsituaties terechtkomen.

12. De ouders van elke FCS Mariekerke-Branst speler worden met aandrang gevraagd om er voor te zorgen dat de speler op tijd komt. We willen de ouders wijzen op het feit dat zij hier een belangrijke rol spelen en het organisatiemodel van FCS Mariekerke-Branst en de werking van de jeugdopleiding niet in gevaar mogen brengen door een nonchalante en een vrijblijvende opstelling. Veelvuldig te laat komen kan dan ook een definitieve verwijdering als speler tot gevolg hebben.

13. Het inrichten van feestjes, etentjes, vieringen, uitstapjes enz…. gebeuren altijd na contact met het bestuur. Hier moet voldoende rekening worden gehouden met de financiële mogelijkheden van alle ouders om zodoende geen kinderen uit te sluiten.

14. Alle boetes opgelegd door de Koninklijke Belgische Voetbalbond naar aanleiding van wangedrag van supporters zullen verhaald worden op de overtreder(s).

15. Resultaten zijn niet het belangrijkste, wel het leren voetballen en de gedragingen van uw kind op en buiten het veld.

16. BELANGRIJK: steun de jeugdtrainers. Zij weten wat ze doen en zijn uw vertrouwen waard. Houd er rekening mee dat de ene jongere sneller tot ontbolstering komt dan de andere. Er zijn genoeg voorbeelden van spelers in eerste klasse die in de jeugdrangen gewestelijk gespeeld hebben.

Gerecht.Correspondent: Bruggeman Davy – Omgangstraat 149 a -Bornem – tel 0473/ 33 80 71

Email: davy.bruggeman1@telenet.be

Penningmeester: dhr Louis Croket – GSM 0479/079.708 Email: Louis-Croket@hotmail.com

Bankreknr(s).: IBAN BE 28 2930 2638 0520

BTWnr.: BE 0453.669.196

1. Site Mariekerke:

Terrein A + B + C: Droogveldstraat 203 – Bornem

2; Site Branst:

Terrein A: Buizerdlaan 1 – Bornem

Terrein B: Riddermoerstraat 9 – 2880 Bornem

Website: www.FCSMB.be

Bloknr: 2033